خانه » شرکتهای عضو انجمن

شرکتهای عضو انجمن

شرکتهای عضو انجمن

ردیفنام شرکتشماره تماسمدیرعامل
۱ابومسلم خراسانی۳۳۹۲۱۲۸۲-۳آقای غلامحسین حافظی منش
۲ایمن ره نورد ثابت توس۳۲۵۷۶۰۱-۲آقای علیرضا ثابتی وارسته
۳آسیا بار توسآقای محمد محمدزاده طرقی
۴آسه بار۳۳۵۶۳۸۱۸آقای سید محمد رضا حسینی
۵بارآوران طوسآقای محمدرضا بناهنزائی
۶پویش ترابر طوس۳۶۵۱۵۵۵۵آقای محمد رضا صندوق ساز
۷پیمان بار مشهد۳۳۹۲۳۵۵۳آقای مصطفی صابری
۸حافظ مشهد۳۳۹۲۴۹۰۶آقای حسین ربانی
۹رهروان شرق۳۶۵۱۳۵۹۰-۳آقای وحید ندیمی
۱۰ساربانهای جاده طوس۳۳۹۲۰۹۹۳آقای محمد پوراحمدی راوری
۱۱نیک اختر خراسان۳۳۹۲۶۶۷۲-۳آقای محمود وکیلیان زند
۱۲یکتا زمان خراسان۳۳۴۴۷۲۰۰-۴۰۰آقای حمید رضا حسینی طباطبائی