خانه » هیأت مدیره

هیأت مدیره

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ هیات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مجمع عمومی و ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ هیات مدیره ، اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره که از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ و بازرسان که از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به مدت سه سال انتخاب شده اند به شرح ذیل میباشد : //

اعضای هیات مدیره

ردیفنام ونام خانوادگیسمت
۱آقای علی اکبر زمانیان یزدیرئیس هیات مدیره
۲آقای غلامحسین حافظی منشنائب رئیس
۳آقای رمضانعلی ندیمیخزانه دار
۴آقای حسین ربانیدبیر و عضو علی البدل هیئت مدیره
۶مجتبی زمانیان یزدیبازرس اصلی
۷آقای وحید طاهری سمنگانیبازرس علی البدل