خانه » شرکتهای عضو انجمن

شرکتهای عضو انجمن

ردیف
نام شرکت
شماره تماس
نام و نام خانوادگی مدیر عامل
 

   ۱

ابومسلم خراسانی

۳۳۹۲۱۲۸۲-۳

آقای غلامحسین حافظی منش
 
 

   ۲

ایمن ره نورد ثابت توس

۳۲۵۷۶۰۱-۲

آقای علیرضا ثابتی وارسته
 
 

   ۳

آسه بار

۳۳۵۶۳۸۱۸

آقای مهدی مستقیم
 
 

   ۴

پویش ترابر طوس

۳۶۵۱۵۵۵۵

آقای محمد رضا صندوق ساز
 
 

   ۵

پیمان بار مشهد

۳۳۹۲۳۵۵۳

آقای مصطفی صابری
 
 

   ۶

حافظ مشهد

۳۳۹۲۴۹۰۶

آقای حسین ربانی
 
 

   ۷

رهروان شرق

۳۶۵۱۳۵۹۰-۳

آقای وحید ندیمی
 
 

   ۸

نیک اختر خراسان

۳۳۹۲۶۶۷۲-۳

آقای محمود  وکیلیان زند
 
 

   ۹

یکتا زمان خراسان

۳۳۴۴۷۲۰۰-۴۰۰

خانم زمانیان یزدی