خانه » هیأت مدیره

هیأت مدیره

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ هیات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ مجمع عمومی و ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ هیات مدیره ، اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ و بازرسان که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ به مدت سه سال انتخاب شده اند به شرح ذیل میباشد : //

اعضای هیات مدیره

ردیفنام ونام خانوادگیسمت
۱آقای علی اکبر زمانیان یزدیرئیس هیات مدیره
۲آقای غلامحسین حافظی منشنائب رئیس
۳آقای رمضانعلی ندیمیخزانه دار
۴آقای حسین ربانیدبیر
۵داود صحرائیعضو علی البدل هیات مدیره
۶مجتبی زمانیان یزدیبازرس اصلی
۷آقای وحید طاهری سمنگانیبازرس علی البدل