خانه » هیأت مدیره

هیأت مدیره

اولین مجمع عمومی بطور فوق العاده سال ۱۳۹۶ انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان مشهد، در تاریخ ۳۱ تیرماه برگزار شد و در جلسه هیئت مدیره درتاریخ  ۷ مرداد ماه  افراد زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انجمن به اتفاق آرا انتخاب شدند. //

ردیفنام ونام خانوادگیسمت ۱آقای علی اکبر زمانیان یزدیرئیس هیات مدیره۲آقای محمود وکیلیان زندنائب رئیس۳آقای غلامحسین حافظی منشخزانه دار۴خانم شجاعیدبیر۵آقای وحید طاهریعضو علی البدل هیات مدیره۶آقای رمضانعلی ندیمیبازرس اصلی۷آقای علیرضا ثابتی وارستهبازرس علی البدل