خانه » هیأت مدیره

هیأت مدیره

اولین مجمع عمومی بطور فوق العاده سال ۱۳۹۶ انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی کالای شهرستان مشهد، در تاریخ ۳۱ تیرماه برگزار شد و در جلسه هیئت مدیره درتاریخ  ۷ مرداد ماه  افراد زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انجمن به اتفاق آرا انتخاب شدند. //

اعضای هیات مدیره

ردیفنام ونام خانوادگیسمت 
۱آقای علی اکبر زمانیان یزدیرئیس هیات مدیره
۲آقای محمود وکیلیان زندنائب رئیس
۳آقای غلامحسین حافظی منشخزانه دار
۴آقای حسین ربانیدبیر
۵آقای وحید طاهریعضو علی البدل هیات مدیره
۶آقای رمضانعلی ندیمیبازرس اصلی
۷آقای علیرضا ثابتی وارستهبازرس علی البدل